از تاریخ
 تا تاریخ
 
معاون هنری و سینمایی و سعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

احداث 4 پلاتو در 4 شهرستان استان گلستان
معاون هنری و سینمایی و سعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

احداث 4 پلاتو در 4 شهرستان استان گلستان

معاون هنری و سینمایی و سعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از احداث ۴ پلاتو تمرینی- اجرایی در ۴ شهرستان استان گلستان خبر داد و گفت: این رویداد از جمله ...